KOZARA – ZBORNIK SJEĆANJA

 

sadržaj strana

Predgovor šestoj knjizi

PETA KRAJIŠKA NOU KOZARSKA BRIGADA U CENTRALNOJ BOSNI I U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE

Ljubomir BOROJEVIĆ i Dušan SAMARDŽIJA: Borbeni put 5. krajiške NOU kozarske brigade 9
Lazo LAZIĆ: Sa Petom u srednjoj Bosni 70
Uzeir ZUBOVIĆ – Lembika: Peta je krenula sa Kozare na svoj daleki ratni put 78
Dušan EGIĆ: Sa Petom kroz istočnu Bosnu i Srbiju 84
Veljko STOJAKOVIĆ: Sa prvim bataljonom 5. krajiške NOU kozarske brigade u centralnoj Bosni 100
Joco MARJANOVIĆ: Sa Petom u centralnoj Bosni 1943. i 1944. godine 117
Mustafa KUŠMIĆ – Dule: U Petoj kozarskoj u centralnoj Bosni 136
Milan KESAR: Kažnjavanje ubica dr Mladena Stojanovića 148
Mirko ŠILJAK: U centralnoj Bosni 1943. i 1944. godine 156
Joco MARJANOVIĆ: Napad na neprijateljski garnizon Banju Luku uoči Nove 1943/44. godine 167
Uzeir – Lembika ZUBOVIĆ: Krenuli smo iz Bosne za Srbiju u ljeto 1944. 181
Mirko ŠILJAK: Iz centralne Bosne krenuli smo u Srbiju 190
Mile TRNJAKOVIĆ: Sa Kozarčanima na pruzi Derventa — Doboj 195
Mile STEGIĆ: Hrabra bolničarka Smilja 198
Velimir STOJNIĆ: Šoša 204

JEDANAESTA KRAJIŠKA NOU KOZARSKA BRIGADA

Đuro MILINOVIĆ: Borbeni put 11, krajiške NOU kozarske brigade 207
Mikan MARJANOVIĆ: Značajnije akcije 11. krajiške NOU kozarske brigade na Kozari pod kraj 1943. i u 1944. godini 245
Mićo KOLUNDŽIJA: U 11. krajiškoj NOU kozarskoj brigadi jeseni 1944. godine 258
Miloš KASABAŠIĆ: U 1. četi 1. bataljona 11. krajiške kozarske brigade 266
Mirko BAŠIĆ: Dva sukoba sa Nijemcima i Čerkezima u Lijevču 269
Milan ĐAKOVIĆ: U 1. bataljonu Kozarskog odreda i 11. krajiške kozarske brigade 272
Mirko BAŠIĆ: Napad na Bosansku Gradišku u septembru 1944. 280
Dragomir RADIŠIĆ Radiša: U 1. bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade 283
Milan SUBOTIĆ: U 1. četi 1. bataljona 11. krajiške NOU kozarske brigade u 1944. godini na Kozari 293
Dragan KOLUNDŽIJA: Pjesme 295
Đuro VUČENOVIĆ Busen: U Drugom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade 1944. godine 299
Slavko HAVIĆ: U Drugom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade na Kozari 305
Miloš KASABAŠIĆ: U 1. četi 2. bataljona 11. krajiške NOU kozarske brigade 315
Božo VIGNJEVIĆ: U Drugom bataljonu 11. KNOU brigade 319
Blagoja MIODRAG: Razoružavanje domobranske satnije na petnaestom kilometru 323
Mileva VIJČIĆ – KUSONIĆ: U sanitetu 2. bataljona Kozarskog NOP odreda i 11. krajiške NOU kozarske brigade 327
Đuro MILINOVIĆ: Formiranje 3. bataljona 11. KNOU kozarske brigade i njegov ratni put u 1943. godini 331
Đuro MILINOVIĆ: Dobili smo prelaznu zastavu Petog korpusa kao najuspešniji bataljon u borbenom takmičenju u ljeto 1944. godine 339
Milan SUBOTIĆ: U borbama za oslobođenje Bosanske Gradiške 344
Đuro MILINOVIĆ: S Trećim bataljonom 11. KNOU brigade u 1944. godini 346
Milan JAJČANIN: U Četvrtom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade 356
Ivo dr ŠALEK: Sanitetska služba 11. krajiške NOU kozarske brigade 1943. godine 361
Enver RIZVANBEGOVIĆ: U Drugom bataljonu 11. krajiške NOU kozarske brigade 370
Mićo KOLUNDŽIJA: Naša 11. krajiška NOU kozarska brigada krenula je sa Kozare 375
Mikan MARJANOVIĆ: Jedanaesta krajiška NOU kozarska brigada na sektoru Travnika, Busovače i Zenice u zimu 1944/45. 385
Mirko BAŠIĆ: Prvo oslobađanje Travnika 390
Dragomir RADIŠIĆ Radiša: U Prvom batalaonu 11. krajiške NOU kozarske brigade od Prijedora do slobode 393
Miloš KASABAŠIĆ: U borbama na sektoru Travnika i Busovače pod kraj 1944. i početkom 1945. godine 402

KOZARČANI U 12. KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI

Milutin VUJOVIĆ: Borbeni put 12. krajiške NOU brigade 407
Joco MARJANOVIĆ: Sa 12. krajiškom NOU brigadom od Drinića do centralne Bosne 447
Milan MANDIĆ: Treći bataljon 12. krajiške brigade u centralnoj Bosni 459
Joco MARJANOVIĆ: Pokret 12. krajiške brigade iz Podgrmeča u centralnu Bosnu 461
Brane KOVAČEVIĆ: Sa ranjenicima i tifusarima u Podgrmeču i Lici proljeća 1943. godine 467

GRUPA KOZARSKIH ODREDA

Mlađo STANIĆ: Formiranje Kozarskog odreda 1943. godine i njegove značajne akcije 475
Mladen OLJAČA: Sa ručnim bacačem u Kozarskom odredu jeseni 1943. godine 482
Mlađo STANIĆ: Neke značajnije akcije Kozarskog odreda u ljeto i jesen 1944. godine 488
Đuro VUČENOVIĆ Busen: Formiranje Gradiško-lijevčanskog odreda 494
Mlađo STANIĆ: Sadejstvo Kozarskog odreda pri oslobađanju Prijedora 1944. 497
Milan STANIĆ: U Gradiško-lijevčanskom NOP odredu (novembar 1943. — oktobar 1944. 499
Mirko PREDOJEVIĆ: Formiranje i borbena dejstva Timarskog NOP odreda u 1944. godini 510

DVADESETA KRAJIŠKA NOU KOZARSKA BRIGADA

Izudin ČAUŠEVIĆ: Borbeni put 20. krajiške NOU kozarske brigade 529
Nikola BAJIĆ: Na Kozari u 20. krajiškoj NOU kozarskoj brigadi 544
Ivan MESIĆ: Značajnije akcije 20. krajiške NOU kozarske brigade u završnim operacijama 1945. godine 454
Nikola BAJIĆ: U borbama za oslobođenje Bosanske Gradiške i Bosanskog Novog 566
Dragoja LUKIĆ: Svjedok 576
Enver RIZVANBEGOVIĆ: U Trećem bataljonu 20. krajiške kozarske brigade 578
Nikola BAJIĆ: Dvadeseta krajiška NOU kozarska u završnim operacijama za oslobođenje zemlje 593
Ivan MESIĆ: Dvadeseta krajiška kozarska NOU brigada od Kozare do Slovenije 611
Prof. dr Joco MARJANOVIĆ: Oslobođenje Travnika 621

Hronologija narodnooslobodilačke borbe na području Kozare 1941—1945.

633

Registar

719
Registar ličnih imena 721
Registar vojnih jedinica i ostalih pojmova 852
Registar geografskih naziva 870
Pogovar 937
Sadržaj 941

Powered by WordPress.com.

Gore ↑

%d bloggers like this: