Na današnji dan oslobođeni Podgradci

Na današnji dan 23.10.1941. oslobođeni su Gornji Podgradci.

Drugi krajiški NOP odred zauzeo je Gornje Podgradce te spalio pilanu (Našička) i žandarsku stanicu, te razoružao miliciju i domobransku četu.

“Prema sjećanju pojedinih učesnika u akciji na Podgradce i neprijateljskih izvještaja u vezi sa ovom akcijom, što nije do kraja provjereno i dokumentovano, navodi se da je neprijateljska posada u Gornjim Podgradcima bila sastavljena od satnije domobrana u osnovnoj školi, od oko 130 domobrana, zatim žandarske posade u kasarni, te ustaša, milicije i naoružanih civilnih lica u jačini od oko 150 ljudi. U akciji je zarobljeno 100 domobrana, sa oružijem i opremom, dosta municije i raznog drugog materijala, a naročito velika količina životnih namirnica…

Jedan broj neprijateljskih vojnika u toku borbe je ubijen ili ranjen. Partizani su imali desetak mrtvih i nekoliko ranjenih drugova. Akcija je imala veliki moralno politički značaj. Prije svega, pobila je sve laži neprijatelja kako u Kozari nema više partizana, kako je to bila samo šačica „šumnjaka“, odmetnika i neposlušnika koji su se ogriješili o ustašku vlast i zakone, te se krili po Kozari da bi spasili glave.“

%d bloggers like this: