Pismo Doktoru Mladenu od komadanta Obrad Stišovića

Ranjavanje Mladena Stojanovića u akciji na Lipovcu primljeno je sa ogorčenjem u čitavoj Bosanskoj krajini, a posebno na Kozari, čak su rukovodstva, imajući u vidu njegovu popularnost i ljubav koju on uživa u narodu, vrlo oprezno i sa posebnim komentarom saopštavali narodu i partizanima njegovo ranjavanje. Kako je taj događaj odjeknuo na Kozari vidi se donekle iz pisma, koje je uputio Mladenu, 17. marta 1942. godine, Obrad Stišović, tadašnji komandant Drugog krajiškog odreda. Ono u cjelini glasi:

Dragi doktore,

Doznali smo ovih dana da si ranjen kao i za pogibiju druga Sime i ostalih drugova, što je za nas sve veliki gubitak. Naši drugovi su se zakleli da će osvetiti pale drugove. 

Izgleda da ste nastradali zbog neopreznosti i slabog vojničkog kretanja (tj. bez osiguranja), što se nikako ne bi smelo dogoditi, jer se time gubi autoritet komande. Zato vas drugarski opominjem da se ubuduće vodi strogo računa o ovome i da se upozori rukovodstvo.

Borbu sa Nemcima smo završili i naneli smo im prilično žrtava. Iz Prijedora nam pišu, kako su Nemci govorili da se s nama (šumnjacima) ne može ratovati, da smo bolji strelci i hrabriji borci od njih. Jako ih je ljutilo što su se naši drugovi potsmevali, uz podvike »oho- ho-o-o-o«, kad tuče njihova artiljerija.

Kako vidiš iz izveštaja, nije nam umakao ni advokat Pinter.

Ratko je odbio jedan jači napad iz Novoga i Dobrljina, a u gradiškom srezu su se vodile nekoliko dana borbe. Ustaše su prodirale u Turjak, ali su potisnute…

Svi su na terenu, osim mene. Ovih dana ćemo održati savetovanje o reorganizaciji odreda. Mislim da osnujemo IV bataljon, tj. da razdelimo III bataljon na dva, usled samih geografskih podvojenosti terena.

Neprijatelj koncentriše snage i izgleda da će ponoviti napade u gradiškom srezu, no sa likvidacijom Kozaraca i mi ćemo moći koncentrisati naše snage, a ojačali smo i u oružju.

U Prijedoru je dosta velika demoralizacija kod vojske i onih koji se boje našeg dolaska tamo.

Nela je bila zatvorena u Kozarcu sa nekom poštom, koja je bila nađena u kolima gde se ona vozila. Naši su je juče oslobodili.

Ovih dana su nam bili kuriri iz Slavonije (Psunja); odsada ćemo i sa njima imati redovne (nedeljne) veze. 

O tvome ranjavanju nismo obaveštavali još drugove, izuzev samo nekolicinu. Svi se mi mnogo brinemo za tebe, pa nam se javljaj kako ti je…

Kako je Dr Perovićka? Da li te leči dobro? Reci joj da ćemo joj biti svi mnogo zahvalni ako te što pre izleći.

Isporuči joj moje pozdrave i reci da joj se ovde nalazi burazer Mišo Perović.

Pozdravi sve drugove i drugarice, a tebe svi mnogo pozdravljamo našim pozdravom »Srmt fašizmu — Sloboda narodu«

Obrad

Izvor: Knjiga Doktor Mladen

%d bloggers like this: