Žene borci

Bolničarke prenose ranjenika

Pred početak neprijateljske ofanzive na Kozaru, početkom juna 1942.godine, Drugi krajiški narodnooslobodilački partizanski odred „Mladen Stojanović “ imao je u svome sastavu 5 bataljona sa oko 3.500 boraca, naoružanih sa 3.000. pušaka, 150 puškomitraljeza, 20 teških mitraljeza, 4 minobacača 82 mm, 2 haubice 105 mm, 2 tenka marke „Hočkins “ u rejonu sela Garevaca i avion „potez “ u prvoj vazduhoplovnoj bazi „Knešpolje “ u Međuvođu.

Sigurno je da broju od 3.500 boraca treba dodati i još oko 340 žena boraca koje su u 1941. godini, a naročito u prvoj polovini 1942. godine stupile u Drugi krajiški narodnooslobodilački partizanski odred „Mladen Stojanović “. Najviše ih je stupilo u jedinice Odreda za vrijeme neprijateljske ofanzive na Kozaru. Žene borci bile su bolničarke u bolnicama, u četama i bataljonima, borci na položajima i na odgovornim ilegalnim i partijskim zadacima, u organizacijama i rukovodstvima SKOJ-a i Antifašističkog fronta žena. Sve su to bile mlađe žene, a u najvećem broju omladinke:

Adamović Milka, Prijedor;
Alaša Kosa, Međeđa, Bosanska Dubica;
Aleksić Lj. Marija, Gornji Jelovac, Prijedor;
Aleksić V. Đuja, Gornji Jelovac, Prijedor;
Aleksić Vuka, Gornji Jelovac, Prijedor;
Aleksić Radoslavka, Babići, Prijedor;
Aleksić A. Julka, Babići, Prijedor;
Amidžić Stana, Ušivac, Bosanska Dubica;
Antonijević-Pucar Nevenka, Prijedor;
Arnaut Vida, Pucari, Bosanska Dubica;
Arnaut Jela, Hrvatska Dubica;
Avramović Milja, Kalenderi, Bosanski Novi;
Babić Gospova, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Babić Smilja, Prijedor;
Babić Božica, Prijedor;
Babić Ruža, Dvorište, Bosanska Dubica;
Babić Draginja, Mlječanica, Bosanska Dubica;
Babić Jovanka, Sokolište, Bosanski Novi;
Babić Stoja, Prijedor;
Bajalica-Kovačević Dragica, Bačvani, Bosanska Dubica;
Bajić Jovanka, Prijedor;
Bajić Draginja, Prijedor;
Bajs Ankica, Prijedor;
Balaban Bosa, Prijedor;
Balaban J. Milka, Prijedor;
Balaban Jovanka, Donja Slabinja Bosanska Dubica;
Balaban Stojka, Donja Slabinja, Bosanska Dubica;
Banić-Prodanović Milica, Banja Luka;
Banjac Zora, Vojskova, Bosanska Dubica;
Banjac Milja, Brekinja, Bosanska Dubica;
Barudžija Savka, Gašnica, Bosanska Gradiška;
Basrak Nevenka, Vitasovci, Bosanski Novi;
Baškot Dušanka, Brezičani, Prijedor;
Batajić Boja, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Batoz-Mijić Bora, Prijedor;
Batoz P. Zdravka, Prijedor;
Batoz L. Janja, Petkovac, Bosanski Novi;
Batoz Desa, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Batoz-Ilijašević Lazarka, Gornji Orlovci, Prijedor;
Batoz-Ciganović Dragana, Gornji Orlovci, Prijedor;
Beban V. Ana, Jaruge, Prijedor;
Becner Marija, Gomjenica, Prijedor;
Bejtović Zehra, Bosanska Dubica;
Bera Đ. Mileva, Marini, Prijedor;
Biga Radosava, Suvaja, Bosanska Dubica;
Bijelić Pava, Dvorište, Bosanska Dubica;
Bijelić Milja, Jasenje, Bosanska Dubica;
Bijelić Zora, Bijakovac, Bosanska Dubica;
Bijuković Milica, Slabinja, Hrvatska Kostajnica;
Bižić M. Ljuba, Vrioci, Bosanska Dubica;
Bjelovuk-Vignjević Stojna, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Bjelovuk S. Branka, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Bjelovuk S. Branislava, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Bjelovuk Bogdana, Podgradci, Bosanska Gradiška;
Bjelovuk Simeuna, Podgradci, Bosanska Gradiška;
Bjelovuk Danica, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Bjelajac D. Đuja, Gašnica, Bosanska Gradiška;
Blažetić-Vučen Ratka, Međuvođe, Bosanska Dubica;
Bogunović Rosa, Međuvođe, Bosanska Dubica;
Bogdanović Rada, Prijedor;
Bojanić Nela, Lamovita, Prijedor;
Bojanić I. Desanka, Ljubija, Prijedor;
Bokan Mara, Gornji Jelovac, Prijedor;
Borjanović T. Milka, Sovjak, Bosanska Gradiška;
Borković Simeuna, Turjak, Bosanska Gradiška;
Borković Mara, Kozara, Bosanska Gradiška;
Borković Zora, Kozara, Bosanska Gradiška;
Borojević Kosa, Podoška, Bosanski Novi;
Borojević M. Zorka, Gornja Slabinja, Bosanski Novi
Borojević M. Radosava, Tuicljučani, Bosanska Dubica;
Bosiočić Đuja, Pobrđani, Bosanska Dubica;
Božić Nada, Slabinja, Hrvatska Kostajnica;
Božić-Stišović Dušanka, Prijedor;
Božičić M. Ljeposava, Donja Gradina, Bosanska Dubica;
Božović-Krneta Mica, Odžaci, Crna Gora;
Brdar I. Darinka, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Brkić Stojna, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Brkić Živka, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Bubonjić Gordana, Podgradci, Bosanska Gradiška;
Budimir P. Stoja, Miljakovci, Prijedor;
Budimir Štaka, Miljanovci Prijedor;
Bukva Milka, Brekinja, Bosanska Dubica;
Bukva Mileva, Marini, Prijedor;
Bukša Zorka, Lamovita, Prijedor;
Bulić M. Pava, Jutrogošta, Prijedor;
Bundalo Marija, Gornje Vodičevo, Bosanski Novi;
Burazor Kosa, Sreflije, Bosanska Dubica;
Burazor S. Draginja, Košuća, Bosanska Dubica;
Burazor Nevenka, Košuća, Bosanska Dubica;
Burazor Boja, Košuća, Bosanska Dubica;
Burazorović S. Hatidža, Prijedor;
Cerovac D. Mira, Seferovci, Bosanska Gradiška;
Ciganović Đ. Radojka, Svodna, Bosanski Novi;
Cikota G. Mira, Prijedor;
Crnogorac J. Stojka, Dizdarlije, Bosanska Dubica;
Crnogorac Desa, Dizdarlije, Bosanska Dubica;
Cvijić Zorka, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Cvijić Kosa, Gornji Jelovac, Prijedor;
Cvijić Dara, Gornji Jelovac, Prijedor;
Ćurić T. Vida, Novoselci, Bosanska Dubica;
Ćurić S. Jovanka, Novoselci, Bosanska Dubica;
Curin Stoja, Gornji Jelovac, Prijedor;
Čanković Milja;
Čelica Mara, Novoselci, Bosanska Dubica;
Cenagdžija Gospova, Kadin Jelovac, Bosanska Dubica;
Ćičić D. Bosa, Gornji Jelovac, Prijedor;
Damjanović Vida, Kočićevo, Bosanska Gradiška;
Delić Azemina, Bosanska Dubica;
Delić-Medić Persa, Orlovača, Prijedor;
Despotović Ankica, Bosanska Dubica;
Didić T. Marija, Vakuf, Bosanska Gradiška;
Dimić-Stupar Bosa, Gunjevci, Bosanska Dubica;
Dimitrijević Božana, Bosanska Dubica;
Dimitrijević Rađana, Bosanska Dubica;
Divljak Bosiljka, Piskavica, Banja Luka;
Dobrijević Mileva, Ćela, Prijedor;
Dobrijević Stoja, Petrov Gaj, Prijedor;
Dodik Milka, Međeđa, Bosanska Dubica;
Dojčinović Ana, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Dončić Stoja, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Dračina Nada, Bosanska Dubica;
Dragović S. Mara, Berek, Bosanska Gradiška;
Drča Ana, Gornji Jelovac, Prijedor;
Drljić I. Radojka, Čitluk, Bosanska Dubica;
Dronjak Dušanka, Čirkin polje, Prijedor;
Drvenica-Petrović Jelena, Kadin Jelovac, Bosanska Dubica;
Dudar Darinka, Jaruge, Prijedor;
Dudić S. Drena, Piskavica, Banja Luka;
Đaković R. Nena, Gronji Jelovac, Prijedor;
Đermanović P. Mara, Prijedor;
Đikić Stojanka, Prijedor;
Đukanović Darinka, Kuljani, Bosanski Novi;
Đukić Cilika, Brezičani, Prijedor;
Đurđević Nada, Prijedor;
Đurić Desanka, Tešanj;
Đurić-Petković Stana, Vodičevo, Bosanski Novi;
Đurića Gordana, Bosanska Dubica;
Ećim Kosa, Mirkovac, Bosanska Dubica;
Ećim Radmila, Dvorište, Bosanska Dubica;
Egić Anka, Brezičani, Prijedor;
Erceg-Ivanović Jelica, Bosanski Novi;
Farago-Trninić Marica, Bosanska Dubica;
Farago Štefica, Bosanska Dubica;
Filipović J. Milka, Jaruge, Prijedor;
Gačić S. Zorka, Babinac, Bosanska Dubica;
Gačić-Drljača Radojka, Babinac, Bosanska Dubicca;
Gačić-Stojaković Milja, Babinac, Bosanska Dubica;
Gajić Kosa, Žuljevica, Bosanski Novi;
Gajić Đ. Bosiljka, Babići, Prijedor;
Gašić-Materić Ivanka, Prijedor;
Gligić Mileva, Strigova, Bosanska Dubica;
Goga Jelena, Gunjevci, Bosanska Dubica;
Goga M. Milica, Gunjevci, Bosanska Dubica;
Golub Mara, Bistrica, Bosanska Gradiška;
Grahovac Jovanka, Bjelajci, Bosanska Dubica;
Grahovac-Radulj Rosa, Omarska, Prijedor;
Grahovac Stana. Lamovita, Prijedor;
Graonić Desa, Žuljevica, Bosanski Novi;
Grbavac M. Milica, Draksenić, Bosanska Dubica;
Grgić J. Nada, Ljubija, Prijedor;
Gruban Danica, Marićka, Prijedor;
Grubor Slavka, Piskavica, Banja Luka;
Grubišić Milena;
Grublješić Nevenka, Žuljevica, Bosanski Novi;
Gubić L. Velinka, Draksenić, Bosanska Dubica;
Gubić Cvijeta, Draksenić, Bosanska Dubica;
Gvozden J. Dara, Mirkovac, Bosanska Dubica;
Haine R. Lidija, Ljubija, Prijedor;
Havić Jula, Prijedor;
Havić Sida, Prijedor;
Hreberger Julija, Beograd;
Hrnić Emina, Banja Luka;
Hušidić Šefika, Kozarac, Prijedor;
Hušidić Mina, Kozarac, Prijedor;
Ipavec-Stupar Nada, Prijedor;
Ilisić R. Zorka, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Ilisić Miljka, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Ilisić M. Živka, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Ilišić-Skenderija Vuka, Vrbaška, Bosanska Gradiška;
Ivanović Zora, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Ivanović Marija, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška
Ivanović Mara, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Jagodić Persa, Odžinci, Bosanska Dubica;
Jajčanin Mileva, Veliko Palančište, Prijedor;
Jajčanin Sava, Crna Dolina, Prijedor;
Jajčanin S. Mileva, Veliko Dvorište, Bosanska Dubica;
Jajčanin Anka, Mlječanica, Bosanska Dubica;
Jakovljević V. Ljubica, Ravnice, Bosanski Novi;
Janković Lepa, Međeđa, Bosanska Dubica;
Janković Jovanka, Balte, Prijedor;
Janković Anka, Bistrica, Bosanska Gradiška;
Janjić Dušica, Donja Lamovita, Prijedor;
Janjić Mileva, Bistrica, Prijedor;
Janjuz Nevenka, Mlječanica, Bosanska Dubica;
Janjetović Stoja, Svodna, Bosanska Dubica;
Janjoš M. Đuja, Miška Glava, Prijedor;
Jahić Murisa, Bosanska Dubica;
Jedlićka F. Vera, Prijedor;
Jelača Vuka, Tukovi, Prijedor;
Jelić-Marjanović Sida, Banja Luka;
Jelisavac Mileva, Derviši, Bosanski Novi;
Jeftić-Bursać Sava, Čirkin-polje, Prijedor;
Jeftić-Mandić Jelena, Čirkin-polje, Prijedor;
Jeremić Desa, Krnete, Laktaši;
Jerić Draginja, Brekinja, Bosanska Dubica;
Jerić Mika, Brekinja, Bosanska Dubica;
Jovanović Mica, Ljubija, Prijedor;
Kabiljo Rifka, Prijedor;
Kalabić Vida, Junuzovci, Bosanska Gradiška;
Kantar Slavka, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Karanović Krsta, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Karapetrović Jovanka Joja, Kosjerevo, Laktaši;
Kasumović-Redžić Zejna, Prijedor;
Kaus-Agbaba Mira, Prijedor;
Kaus-Škundrić, Marija, Prijedor;
Kecman Savka, Vakuf, Bosanska Gradiška;
Kecman Štaka, Miljakovci, Prijedor;
Kerkez Anđa, Pogleđevo, Bosanska Dubica;
Kević M. Anka, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Knjeginić Jela, Palančište, Prijedor;
Knjeginić-Elenkov Stana, Palančište, Prijedor;
Knežević Anđa, Brezičani, Prijedor;
Knežević M. Stana, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Knežević M. Marija, Mlječanica, Bosanska Dubica;
Knežević Stoja, Čelebinci, Bosanska Dubica;
Knežević I. Ana;Gornja Dragotinja, Prijedor;
;
Knežević Jovanka;
Kolar-Stanić Milka, Crna Dolina, Prijedor;
Končar Soka, Jaruge, Prijedor;
Končar Ljubica, Jaruge, Prijedor;
Kondić Štaka, Jaruge, Prijedor;
Kos Dragica, Donja Jutrogošta, Bosanska Dubica;
Kotur Ljubica, Trebovljani, Bosanska Gradiška;
Kovačević Sena, Prijedor;
Kovačević Vuka, Božići, Prijedor;
Kovrlija Dara, Božići, Prijedor;
Kragulj Ljubica, Tukovi, Prijedor;
Kragulj Dragica, Laminci, Bosanska Gradiška;
Kragulj Stoja, Laminci, Bosanska Gradiška;
Krneta Sava, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Krneta Anđa, Gornja Dragotinja, Prijedor,
Krneta Krsta, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Krnjajić Bogdanka, Međeđa, Bosanska Dubica;
Krnjajić Grozda, Ševarlije, Bosanska Dubica;
Krnjajić Dušanka, Međeđa, Bosanska Dubica;
Krnjanjić S. Kosa, Međeđa, Bosanska Dubica;
Kučuk Vuka, Kijevci, Bosanska Gradiška;
Kukić Milka, Bistrica, Prijedor;
Kukić S. Krsta, Bistrica, Prijedor;
Kukić Persa, Sreflije, Bosanska Dubica;
Kusonjić-Vujčić Mileva, Gomjenica, Prijedor;
Kusonjić Borka, Prijedor;
Lajić P. Nevenka, Jutrogošta, Prijedor;
Lajić-Škorić Zora, Lamovita, Prijedor;
Lajić M. Petra, Lamovita, Prijedor;
Lazić Rosa, Verići, Banja Luka;
Lekić Cvijeta, Jazovac, Bosanska Gradiška;
Lenardić Vlasta, Banja Luka;
Levis A. Sida, Bosanska Dubica;
Levi Š. Rifka, Prijedor;
Lončar Darinka, Draksenić, Bosanska Dubica;
Lončar M. Kosa, Međeđa, Bosanska Dubica;
Lopar Alenka, Bosanska Gradiška;
Lovrić Anka Ankica, Verija, Bosanska Dubica;
Lukić Stajka, Laminci, Brezici, Bosanska Gradiška;
Lukić M. Stanka, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Lukić L. Petra, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Lukić Draginja, Sjeverovci, Bosanska Gradiška;
Lukić Mika, Mala Žuljevica, Bosanski Novi;
Lukić M. Nevenka, Bosanska Gradiška;
Lukić B. Marica, Bosanska Kostajnica;
Lukić Radosava, Gornji Jelovac, Prijedor;
Lukić Dara, Gornji Jelovac, Prijedor;
Ljoljić L. Gospova, Cimiroti Bosanska Gradiška;
Macura Ana, Gornji Jelovac, Prijedor;
Macura-Cađo Mira, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Mačkić D. Mileva, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška,
Madžar Persa, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Majer Mica, Bosanska Dubica;
Maestro Gracija, Bihać;
Maksimović M. Gospova, Gornji Orlovci, Prijedor;
Malešević Đ. Stoja, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Maličević Ajša, Prijedor;
Malinić Mileva, Dvorište, Bosanska Dubica;
Mandić Sava, Turjak, Bosanska Gradiška;
Mandić-Barać Zorka, Donji Karajzovci, Bosanska Gradiška;
Mandić M. Radojka, Donji Karajzovci, Bosanska Gradiška;
Mandić Mara, Jaruge, Prijedor;
Mandić Stoja, Strigova, Bosanska Dubica;
Mandić Milka, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Mandić Vida, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Marčeta Mileva, Svodna, Bosanski Novi;
Marčetić-Prerad Nevenka, Baltine Bare, Prijedor;
Marić Gospova, Božići, Bosanska Dubica;
Marić Mara, Klekovci, Bosanska Dubica;
Marić Đ. Anđa, Klekovci, Bosanska Dubica;
Marić-Dragojević Dragica, Donji Orlovci, Prijedor;
Marjanović Anka, Prijedor;
Marjanović Milosava, Tuključani, Bosanska Dubica;
Marjanović R. Vida, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Marjanović Stana, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Marjanović Dušanka, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Marjanović Dara, Božići, Prijedor;
Marjanović Nevenka, Pobrđani, Bosanska Dubica;
Marin Radojka, Grabašnica, Bosanski Novi;
Marin Milja, Grabašnica, Bosanski Novi;
Mataruga Koviljka, Međeđa, Bosanska Dubica;
Mataruga M. Anka, Rakovica, Bosanska Dubica;
Matavulj Stana, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Matavulj Vida, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Mazalica Pava, Veliko Dvorište, Bosanska Dubica;
Mazalica Savka, Dvorište, Bosanska Dubica;
Međed Đurđija, Vojskova, Bosanska Dubica;
Međed Stanka, Vojskova, Bosanska Dubica;
Mićević Zora, Banja Luka;
Mijaljković Mila, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Mijatović J. Mileva, Niševići, Prijedor;
Mikulić Ankica, Banija;
Milanović-Zgonjanin Nevenka, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Milanović Dragica, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Milešić J. Dušanka, Vojskova, Bosanska Dubica;
Milojčić Rosa, Sreflije, Bosanska Dubica;
Milošević Draginja, Bosanski Novi;
Milovanović Vuka, Laminci, Bosanska Gradiška;
Miljatović V. Kosa, Dizdarlije, Bosanska Dubica;
Miljanović Pava, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Miljanović Petra, Romanovci, Bosanska Gradiška;
Miljanić Petra, Bosanska Gradiška;
Miodrag Vuka, Prijedor;
Miodrag L. Dragica, Donji Garevci, Prijedor;
Mirić Olga. Aginci, Bosanska Dubica;
Mirić Soka, Aginci, Bosanska Dubica;
Mirić Bosa, Banja Luka;
Mirić-Vranješ Mara, Vrioci, Bosanska Dubica;
Mirić Đ. Milica, Orahova, Bosanska Gradiška;
Mirjanić Ljubica, Turjak, Bosanska Gradiška;
Mirjanić Duka, Turjak, Bosanska Gradiška;
Mirjanić Savka, Turjak, Bosanska Gradiška;
Mirković D. Radosava, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Misimović Danica, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Misimović Stoja, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Misimović Zora, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Mišatović Stojna, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Mitrašinović Radosava, Klekovci, Bosanska Dubica;
Mitrović P. Petra, Mašići, Bosanska Gradiška;
Miljić Radojka, Vodičevo, Bosanski Novi;
Mrkšić Sofija Soja, Miljakovci, Prijedor;
Mutić Dušanka, Brezičani, Prijedor;
Napijalo M. Milica, Bosanska Dubica;
Napijalo Anka, Bosanska Dubica;
Nedimović Vuka, Prijedor;
Nikolić M. Vida, Jazovac, Bosanska Gradiška;
Novaković Milja, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Nježić-Bićanić Desa, Romanovci, B. Gradiška;
Objedović S. Stana, Miljakovci,Prijedor;
Obradović Mileva, Svodna, Bosanski Novi;
Ostojić Dušanka, Dvorište, Bosanski Dubica;
Ornek S. Anđela, Bosanska Dubica;
Ornek S. Vikica, Bosanska Dubica;
Panić Savka, Lamovita, Prijedor;
Panić R. Radoslavka, Lamovita, Prijedor;
Pavlišić Georgina;
Pavić Stoja, Bistrica, Prijedor;
Pavičić Manda, Raškovac, Prijedor;
Pavlović M. Petra, Babići, Prijedor;
Pavlović Štaka, Lamovita, Prijedor;
Pavlović Gina, Lamovita, Prijedor;
Pavlović S. Angelina, Babići, Prijedor;
Pavlović Rada;
Petković Vukosava, Bosanski Novi;
Petković M. Anka, Božići, Bosanska Dubica;
Petić Darinka, Poljavnice, Bosanski Novi;
Petrašević J. Gospova, Piskavica, Banja Luka;
Petrašević M. Koviljka, Piskavica, Banja Luka;
Petrašević M. Vinka, Piskavica, Banja Luka;
Petrović Zdenka, Bosanska Dubica;
Petrović-Jošanović Rosa, Gunjevci, Bosanska Dubica;
Petrović Ankica, Kadin Jelovac, Bosanska Dubica;
Petrovioć Anđa, Sreflije, Bosanska Dubica;
Pezić S. Berka, Bosanska Dubica;
Pezić M. Maida, Bosanska Dubica;
Pilipović Mara, Bojište, Bosanski Novi;
Pilipović Vuka, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Pilipović M. Rosa, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Pilipović Marija, Bosanski Novi;
Pilipović Mileva, Donja Slabinja, Bosanska Dubica;
Pilipović J. Milka, Jaruge, Prijedor;
Pilipović D. Anđa, Mrakodol, Bosanski Novi;
Plavšić J. Pava, Dizdarlije, Bosanska Dubica;
Podgornik Nada, Banja Luka;
Popović B. Draginja, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Popović Rada, Bačvani, Bosanska Dubica;
Popović Marija, Verići, Banja Luka;
Pralica Vuka, Dvorište, Bosanska Dubica;
Pralica Bosa, Dvorište, Bosanska Dubica;
Predojević Milica, Bosanska Kostajnica;
Premasunac M. Jagoda, Komlenac, Bosanska Dubica;
Premasunac N. Jela, Komlenac, Bosanska Dubica;
Premasunac T. Milja, Komlenac, Bosanska Dubica;
Prodanović Milja, Dvorište, Bosanska Dubica;
Prodanović Đ. Radosava, Božići, Bosanska Dubica;
Prokopić-Stojaković Milena, Bistrica, Prijedor;
Pupavac S. Radosava, Međeđa, Bosanska Dubica;
Pušac J. Bosa, Omarska, Prijedor;
Puvača Sava, Međuvođe, Bosanska Dubica;
Puzavac Radosava, Dvorište, Bosanska Dubica;
Puzavac Đ. Milka, Veliko dvorište, Bosanska Dubica;
Puzavac Vuka, Dvorište, Bosanska Dubica;
Puzavac Danica, Dvorište, Bosanska Dubica;
Rabat Dara, Petkovac, Bosanski Novi;
Raca M. Bosiljka, Mirkovac, Bosanska Dubica;
Racanović M. Veselka, Bistrica, Prijedor;
Radaković M. Danica, Jutrogošta, Prijedor;
Radaković Mileva, Božići, Prijedor;
Radaković Anđa, Božići, Prijedor;
Radanović-Stijak Savka, Radomirovac, Bosanski Novi;
Radić Jovanka, Gašnica, Bosanska Gradiška;
Radić Lepa, Gašnica, Bosanska Gradiška (narodni heroj);
Radić Dara, Gašnica, Bosanska Gradiška;
Radinović Đ. Radosava, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Radivojević M. Draginja, Rogolji, Bosanska Gradiška;
Radonić-Batoz Smilja, Kukulje, Bosanska Gradiška;
Radonić Savka, Kukulje, Bosanska Gradiška;
Radonjić Dušanka, Prijedor;
Radonjić Nevenka, Prijedor;
Radonjić M. Nevenka, Veliko Palančište, Prijedor;
Radulović Milica, Omarska, Prijedor;
Radulović N. Draginja, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Radulović Dara, Omarska, Prijedor;
Radulović Seka, Svodna, Bosanski Novi;
Rajčević D. Milja, Suvaja, Bosanska Dubica;
Rajčević Vajka Vaja, Suvaja, Bosanska Dubica;
Rašić Milica, Raškovac, Prijedor;
Rašković M. Draginja, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Reljić Milka, Čelebinci, Bosanska Dubica;
Reljić V. Olga, Omarska, Prijedor;
Reljić M. Mijeva, Mraovo polje, Bosanski Novi;
Reljanović Anka, Vojskova, Bosanska Dubica;
Reljanović Doja, Vojskova, Bosanska Dubica;
Redžić Suada, Prijedor;
Ristić Stevka, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Ristić Persa, Bjelajci, Bosanska Dubica;
Rodić Vuka, Brekinja, Bosanska Dubica;
Rokvić Nedeljka, Prijedor;
Ručnov Milka, Verija, Bosanska Dubica;
Ručnov Jagoda, Johova, Bosanska Dubica;
Rujević N. Stoja, Rakelići, Prijedor;
Salamić-Marin Vida, Kosjerovo, Laktaši;
Samardžija Seka, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Sandalj Julijana Jula, Slavonski Brod;
Saničanin Olga, Brekinja, Bosanska Dubica;
Sarajlić Dušanka, Jaruge, Prijedor;
Savanović Desa, Brezičani, Prijedor;
Savić M. Dara, Ništavci, Prijedor;
Savić Anđa, Poljavnice, Bosanski Novi;
Sekulić Vuka, Vojskova, Bosanska Dubica;
Sladojević M. Ljubica, Laminci Sređani, Bosanska Gradiška;
Slijepčević Persa, Košuća, Bosanska Dubica;
Smajlagić Lutvija, Banja Luka;
Smiljanić Stojka, Laminci, Bosanska Gradiška;
Softić Zejna, Razboj, Bosanska Gradiška;
Stajčić Bosa, Rakovica, Bosanska Dubica;
Stakić Đuja, Čirkin polje, Prijedor;
Stanić Anđa, Gornje Vodičevo, Bosanski Novi;
Stanić Đ. Borka, Verija, Bosanska Dubica;
Stanišljević D. Stojka, Turjak, Bosanska Gradiška;
Stanisavljević P. Nevenka, Bosanska Kostajnica;
Stanković Bosa, Međeđa, Bosanska Dubica;
Stefanović V. Zdravka, Prijedor;
Stević Ankica;
Stijak D. Kosa, Donji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Stijaković J. Dušanka, Berek, Bosanska Gradiška;
Stjepić Ljubica, Prijedor;
Stojaković-Kukić M. Petra, Omarska, Prijedor;
Stojanović T. Bora, Pejići, Prijedor;
Stojanović T. Mira, Pejići, Prijedor;
Stojanović T. Beba, Pejići, Prijedor;
Stojanović Jela, Ljubija, Prijedor;
Stojanović O. Nada, Prijedor;
Stojanović S. Nada, Prijedor;
Stojnić Radmila Cuka, Prijedor;
Stojnić Boja, Grabašnica, Bosanski Novi;
Stojnić Dobrila, Bosanska Dubica;
Strika Mara, Komlenac, Bosanska Dubica;
Subotić M. Gospa, Jutrogošta, Prijedor;
Sunarić Adela, Sarajevo;
Šarac Gospova, Svodna, Bosanski Novi;
Šerić Bahra, Bosanska Dubica;
Šević Julija, Sunja;
Šević Smilja, Žuljevica, Bosanski Novi;
Šešum D. Zorka, Jablanica, Bosanska Gradiška;
Šiljak D. Stana, Mrazovci, Bosanska Dubica;
Šiljegović Anđa,, Miljakovci, Prijedor;
Sinik M. Zora, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Šinik Milka, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Šinik M. Petra, Cimiroti, Bosanska Gradiška;
Šinik Smilja, Jazovac, Bosanska Gradiška;
Šinik Mira, Jazovac, Bosanska Gradiška;
Šinik Ljubica, Podgradci, Bosanska Gradiška;!
Šipka Zorka;
Škara Ljuba, Suvaja, Bosanska Dubica;
Škondrić Mika (Milka), Prusci, Bosanski Novi;
Škorić Dragica, Ljubija, Prijedor;
Šobota Jovanka, Donji Karajzovci, Bosanska Gradiška;
Šodić N. Zorka, Rakelići, Prijedor;
Šokčević Dušanka,Kijevci, Bosanska Gradiška;
Šormaz-Rauš Jovanka, Gornji Jelovac, Prijedor;
Šormaz Ana, Gornji Jelovac, Prijedor;
Španović Stoja, Johova, Bosanska Dubica;
Šperlih Julija, Banja Luka;
Špica Đ. Milja, Glavinac, Bosanska Dubica;
Štern dr Gertruda, Banja Luka;
Šurlan Draginja, Devetaci, Bosanski Novi;
Talić-Cejvan Zulejha, Bosanska Dubica;
Tendžerić D. Zorka, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Tendžerić M. Anka, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Teškić Radojka, Šukale, Bosanska Gradiška;
Tešinović Gospova, Prijedor;
Tepić Persa, Komlenac, Bosanska Dubica;
Tica-Petrović Radosava, Dvorište, Bosanska Dubica;
Tikvić Radosava, Mraovo polje, Bosanski Novi;
Timarac Gospova, Orlovci, Prijedor;
Timarac Dragica, Orlovci, Prijedor;
Tomaš Kosa, Dvorište, Bosanska Dubica;
Tomaš-Toroman Persa, Brekinja, Bosanska Dubica;
Tomić Jelena, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Topić-Malbašić Desa, Mašići, Bosanska Gradiška;
Topić-Rakočević Milka, Bosanska Gradiška;
Trkulja Gospova, Košuća, Bosanska Dubica;
Trkulja I. Zora, Maglajci, Bosanska Dubica;
Trivunović Stana, Subotica;
Trninka, borac kuljanske čete I bataljona, Banija;
Trubarac Zdravka, Demirovac, Bosanska Dubica;
Trubarac M. Anka, Demirovac, Bosanska Dubica;
Tubin Vuka, Brezičani, Prijedor;
Tubin Anđa, Brezičani, Prijedor;
Tubica Ljuba, Jasenje, Bosanska Dubica;
Tubica T. Vida, Veliko Dvorište, Bosanska Dubica;
Turudija S. Jula, Božići, Prijedor;
Turudija-Marin Mika, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Ugren P. Zorka, Grabašnica, Bosanski Novi;
Umićević Zagorka Zaga, Svodna, Bosanski Novi;
Utješinović Ruža, Prijedor;
Varićak M. Lepa, Klekovci, Bosanska Dubica;
Varićak Ljubica, Petkovac, Bosanski Novi;
Vera zv. Ruskinja, Derviši, Bosanski Novi;
Vila J. Đuja, Gornji Jelovac, Prijedor;
Vila Radojka, Gornji Jelovac, Prijedor;
Vilić Rosa, Mrazovci, Bosanska Dubica;
Vidović J. Dušanka, Dera, Prijedor;
Vinokić Jelena;
Vlajnić Jagoda, Jošik, Bosanska Dubica;
Vlajsević T. Marica, Božići, Bosanska Dubica;
Vladušić Jelena, Kozarac, Prijedor;
Vranić Bogdana, Elezagići, Bosanska Gradiška;
Vranješ-Gruban Lazarka, Orlovci, Prijedor;
Vrbica L. Dušanka, Romanovci, Bosanska Gradiška;
Vokić-Kecman Pava, Palančište, Prijedor;
Vrebac D. Bosa, Komlenac, Bosanska Dubica;
Vrhovac Mica, Prijedor;
Vučen S. Milja, Dvorište, Bosanska Dubica;
Vučen Mara, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Vučen-Kos Tana, Čelebinci, Bosanska Dubica;
Vučen M. Ljuba, Donji Jelovac, Bosanska Dubica;
Vučenović Dara, Prijedor;
Vučeta Nata, Omarska, Prijedor;
Vučičević Vukosava, Čelebinci, Bosanska Dubica;
Vučićević Milja, Suvaja, Bosanska Dubica;
Vučićević Milka, Suvaja, Bosanska Dubica;
Vučković T. Đuja, Seferovci, Bosanska Gradiška;
Vučković Jovanka, Maglajani, Laktaši;
Vujanović Mileva, Derviši, Bosanski Novi;
Vuletić Persa, Gornji Jelovac, Prijedor;
Vuletić Sava, Gornji Jelovac, Prijedor;
Vukovojac Mileva, Svodna, Bosanski Novi;
Zec Đuja, Dvorište, Bosanska Dubica;
Zec Mira, Čitluk, Bosanska Dubica;
Zec Z. Anka, Ušivac, Bosanska Dubica;
Zeljković S. Stevka, Gornji Podgradci, Bosanska Gradiška;
Zgonjanin Vidosava, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Zgonjanin Zorka, Velika Žuljevica, Bosanski Novi;
Zgonjanin P. Draginja, Gornja Dragotinja, Prijedor;
Zlokapa I. Cvijeta, Bačvani, Bosanska Dubica;
Zlokapa O. Milja, Donja Slabinja, Bosanska Dubica;
Zlokapa O. Rosa, Donja Slabinja, Bosanska Dubica;
Zmijanjac Stoja, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Zorić Draginja, Gornji Jelovac, Prijedor;
Zorić-Bogunović Branislava, Prijedor;
Zorić Gospova, Grbavci, Bosanska Gradiška;
Zubotić Nevzeta, Bosanska Dubica;
Žestić Kosa, Dvorište, Bosanska Dubica;
Žujić D. Milja, Brekinja, Bosanska Dubica;
Zujić Zora, Brekinja, Bosanska Dubica;*

%d bloggers like this: